Back to Top

یخدان کوثر

یخدان کوثر که از دیدنی های مشهد است، مجموعه ای از یک فضای مدوّر با پوشش مخروطی و دیواری طویل و بلند عمود بر یخدان که به دیوار سایه اندازه معروف است.

یخدان کوثر

ادامه مطلب: یخدان کوثر